onsdag 26. september 2012

Hvor mye penger har kommunen?


Dette innlegget er relevant for alle kommuner, ikke bare Sandefjord: Interpellasjon om oversikt over Sandefjord kommunes reelle økonomiske situasjon som ble avholdt torsdag 27. september i Sandefjord bystyre.

I 2007 var Sandefjord kommunes totale inntekter på kr. 1.930 millioner kroner. I 2011 var inntekten 2.455 millioner kroner, det vil si en økning på kr. 525 millioner kroner.

Imidlertid kan man ikke trekke den slutning at denne regnskapsmessige kroneøkningen representerer en reell inntektsøkning for Sandefjord kommune som gir rom for å yte mer velferd overfor befolkningen. Det er fire forhold som må inn i et regnestykke for å avklare dette.

For det første må det tas hensyn til befolkningsøkningen, og i det også alderssammensettingen av befolkningen.  Det er en enkel regneoperasjon som alle kommuner utfører.

Det neste som må inn i regnestykket er prisstigningen, hvilket også er enkelt å regne ut.

De to neste komponentene i regnestykket er imidlertid mer komplekse. I norsk offentlig forvaltning har staten en lang tradisjon for å bytte oppgaver med kommunene. I nær fortid er Samhandlingsreformen et godt eksempel på et slikt bytte. Staten hadde tidligere ansvaret for pasientene som omhandles av reformen, nå er det kommunene, og med den nye oppgaven har det fulgt penger fra staten.

Når det gjennomføres slike reformer oppstår det ofte en diskusjon mellom staten og kommunene om det har fulgt med nok penger. Det er vanskelig å gi et objektivt svar på om staten bevisst overfører for lite ettersom noen kommuner løser nye oppgaver på en rasjonell og rimelig måte, mens andre løser oppgavene på en måte som er mer kostbar enn nødvendig og dermed påfører kommunen ekstrautgifter.

Til slutt må ytterligere en beregning gjennomføres og det er kostnadene ved nye lover og forskrifter.

Pasient- og brukerrettighetsloven kan stå som et eksempel på dette. Denne ble iverksatt 1. januar i år og har så langt kostet Sandefjord kommune en heltidsstilling pluss et stort antall ekstra timers arbeid fra helsepersonell, opplyser administrasjonen.

Undertegnedes spørsmål til ordføreren på vegne av FrP er om ordføreren vil ta initiativ til at administrasjonen fra og med regnskapsåret 2013 foretar en beregning for å sammenligne dette regnskapsåret med regnskapsåret 2012, og for fremtiden lager oversikter med sammenligninger av et regnskapsår mot foregående år.

Undertegnede er klar over at det ikke lar seg gjøre å beregne den reelle økonomisituasjonen med millimeters presisjon, men jeg mener dagens situasjon er uholdbar. I virkeligheten har vi et demokratiunderskudd når noen politikere kan hevde at kommunen aldri har fått så mange penger fra staten og har god råd, mens andre kan hevde vi er nesten bankerott og krever at det innføres eiendomsskatt. Mange vanlige velgere forstår ingenting og vet ikke helt hva de skal tro. Dette er en situasjon ingen er tjent med.